MAČEVANJE U BEOGRADU POČETNA STRANA  
 


 

BEOGRAD

Grad osnovan još u doba neolita na prostoru dve najstarije evropske kuture: starčevačke i vinčanske. Zbog položaja na sedam bregova i ušću dve velike reke, Dunava i Save, a na mestu gde se ukrštaju Istok i Zapad, Sever i Jug njegova prošlost i sadašnjost je čas vizija raja (Konstantin Filosof ga je u XIV veku upoređivao sa Jerusalimom a Dunav sa rajskom rekom dodajući da "od svih carskih gradova najlepši je položaj, i lepotu imao") u kojoj se susreću narodi i kulture, čas vizija pakla ludila i košmara sa slika Hijeronimusa Boša.

Kelti su ga zvali »Singidun«, Rimljani »Singidunum«, Vizantici »Alba Greca, Ugari »Nandorfehervar, Italijani i Dubrovčani »Cestelbiancho«, Nemci »Weissenburg«, Turci »Dar-Ul-džihad ("Kuća ratova " ) a Sloveni »Beograd« (»Beli-grad« jer je načinjen od svetlog kamena - ime prvi put zapisano 878. godine u dokumentu rimskog pape Jovana VIII).

Pod bedemima Beograda, koji je tokom prošlosti bio predmet više od 40 osvajačkih pohoda i 137 rušenja (od kojih 30 do temelja) poginulo je više od 5 miliona ljudi.

Njegovo zemljište uvek žedno krvi uz pretnje, jauke, urlike i krvave osmehe otimali jedni od drugih despoti, vladari carevina, varvari, cezari, obični razbojnici... Ispod temelja Beograda leže kosti mnogobrojnih naroda i zatrpani ostaci mnogih kultura: stari Sigini, Tračani, Kelti, ratnički Sarmati, Gepidi i Heuruli, rimski legionari i imperatori, varvarske horde Gota, Huna i Avara, vojskovođe Vizantije i Bugarske, Ugari, krstaški ratnici, srpski vitezovi, Turci, Austrijanci, Nemci, Rusi..., trgovačke kolonije sa zapada, istoka i juga, osvajači, avanturisti, mučenici i heroji. Oko Beograda se 1717. godine vodila najveća bitka na svetu do pojave Napoleona: između Turske i Austrije. U ovoj epskoj bici, u kojoj je učestvovalo više od 370 000 vojnika, svoju besmrtnu slavu je stekao Eugen Savojski.

Srce Beograda, ispod čijih se bedema i na čijim se ulicama ukrštalo i lomilo epohama na milione mačeva, jatagana, sabalja i kopalja (zbog čega je simbol ovog grada vrabac pronađen nakon jedne opsade 1456 godine koji je bio proboden sa tri strele) je oduvek bila beogradska tvrđava. Nju je u punom sjaju i veličini podigao u srednjem veku srpski Despot Stefan Lazarević, prvi vitez reda Zmaja ("Došavši, nađoh najkrasnije mesto od davnina. Preveliki grad Beograd koji je po slučaju razrušen i zapusteo. Sazdah njega i posvetih ga presvetoj Bogorodici.") i oko nje se i okretao najburniji deo istorije Beograda. To srce, koje je stalno pulsiralo u ritmu rušenja i zidanja, Turci su kasnije nazvali Kalemegdan (»kale« - grad, »megdan« - polje za borbu), što dovoljno govori o mestu na kome je Beograd podignut i živi i danas.

Čudesno jako osećanje prolaznosti i uzaludnosti svega (o čemu je Alber Male napisao "Izgleda da je ovde sve udešeno da ne traje") nigde nisu tako živi kao u ovom gradu. Život u oskudici mira i pod neprestanim nevoljama između seobe, rata, rušenja i građenja, kod beograđana su izoštrili duh i stvorili razigranu i nehajnu osećajnost, koja se do umetnosti izveštila da uz prkos prekoračuje nesreće svih vremana.

Najviši plato beogradske tvrđave, koji je oduvek bio epicentar istorije Beograda, još u srednjem veku su Turci nazvali »Fićir-Bajir« - »Breg za razmišljanje«.

 

    Kratka istorija grada

             Poznata istorija Beograda počinje pre 6000 godina sa prvim neolitskim naseljima na području današnjeg Beograda. Ona su nastala na tragu tri najstarije evropske kulture: vinčanske, starčevačke i kulture lepenskog vira. Pisana istorija počinje u III veku pre nove ere:

-279. godine pre nove ere keltsko pleme SKORDISCI osvaja tračko naselje na ušću Save u Dunav i osniva Singidunum.

-Početkom I veka pre nove ere stižu RIMLJANI

-Krajem I veka nove ere Singidunum je sedište IV Flavijeve rimske legije.

-Krajem II i početkom III veka postaje municipijum.

-239. godine dobija rang rimske kolonije.

-295. godine deobom Rimske imperije potpada pod Istočno rimsko carstvo (VIZANTIJA) i dobija grčko ime Singedon.

-441. godine HUNIpod vodjstvom Atile ruše Beograd.

-452. godine Vizantijsko carstvo ponovo vlada Beogradom.

-470. godine Beograd osvajaju SARMATI.

-471. godine Beograd zauzimaju OSTROGOTI do 488, kada ga prepuštaju Vizantiji.

-584. godine Beograd osvajaju AVARI.

-630. godine pominje se opet vizantijska vladavina Beogradom. U to vreme u ovo područje stižu i Sloveni.

-820. godine Beograd postaje deo BUGARSKOG carstva, a 971. godine vraća se u okrilje Vizantije.

-878. godine najstariji pisani dokaz o imenu Beli grad u pismu rimskog pape Jovana VIII bugarskom knezu Borisu-Mihajlu.

-983. godine Beograd postaje deo Samouilove MAKEDONSKE države.

-1018. godine Vizantija ponovo uspostavlja svoju vlast u Beogradu.

-1071. godine Beograd osvajaju MADJARI. Vizantija ga opet vraća 1074. godine.

-1096. godine krstaši predvođeni VALTEROM-BEZIMENIM pljačkaju i pale Beograd  mučeći i ubijajući stanovništvo. 

-1099. godine druga grupa krstaša predvođena sa PETROM-PUSTINJAKOM pljačka, pali Beograd i muči stanovništvo još gore od predhodne grupe.

-1124.godine Madjari ga ruše i od njegovog kamena i cigala grade Zemun.

-1152. godine Vizantija osvaja i Beograd i Zemun.

-1183. godine Madjari uzvraćaju udarac i ruše Beograd, ali ga uporni Vizantici ponovo vraćaju u svoj posed.

-1230. godine Bugari drugi put zauzimaju Beograd, a dve godine kasnije ih isteruju opet Madjari.

-1284. godine srpski kralj Dragutin dobija Beograd na upravu od madjarskog kralja Ladislava IV.

-1319. godine počinje nova vladavina Madjara nad Beogradom koja traje do 1403.

-1391. godine TURCI prvi put stižu pod zidine Beograda.

-1403. godine despot Stefan Lazarević, sporazumom sa madjarskim kraljem Žigmundom, proglašava Beograd za svoju prestonicu.

-1427. godine despot Djurad Branković, sporayumom u Tati Beograd vraća Madjarima.

-1440. godine Turci prvi put opsedaju Beograd 8 meseci, ali bez uspeha.

-1456. godine Turci drugi put opsedaju Beograd 5 meseci, opet bez uspeha.

-1521. godine vojnici turskog sultana Sulejmana Veličanstvenog osvajaju beograd posle 4 meseca opsade.

-1688. godine Beograd prvi put osvajaju AUSTRIJANCI, a dve godine kasnije ga predaju Turcima.

-1717. godine Austrija drugi put osvaja Beograd, a 1740. go predaje Turcima.

-789. godine Austrija treći put osvaja Beograd.

-1791. godine Svištovskim mirom treći put ga predaje Otomanskom carstvu.

-1806. godine Beograd preuzimaju stanovnici - Srbi.

-1813. godine Turci ponovo zaposedaju Beograd, a 1867. godine ga predaju na upravu Srbima.

-1914. godine Austrijanci ruše Beograd, koji ostaje pod okupacijom do 1918. godine.

-1918. godine Beograd postaje glavni grad države južnig Slovena-Srba, Hrvata i Slovenaca.

-1941. godine nemačka avijacija ruši Beograd.

-1944. godine engleska i američka avijacija tri puta ruše Beograd.

-1945. godine Beograd je oslobođen.

-1999. godine NATO pakt bombarduje Beograd.

 

 

 

* NASLOVNA

* GLAVNA STRANA

* NAŠI PROGRAMI

* KONTAKT